FANDOM


به ویکی ماخوش آمدیدEdit

لیزنا، داریوش علیمحمدی، عضو هیأت علمی گروه مطالعات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خوارزمی: سرانجام نام رشته كتابداري تغيير يافت: "علم اطلاعات و دانش شناسي". این تمام تیتری بود که لیزنا زد، تا چند ده هزار نفر شاغل، بازنشسته، دانشجو و دانش آموخته رشته کتابداری و اطلاع رسانی را برانگیزد. همه یک بار دیگر به ظاهراً بزرگترین مسأله زندگی شان فکر کردند. مدت ها بود که درد نام از گَزِش و سوزش های موقتی و مقطعی پا را فراتر گذاشته و به عامل تحریک همه روزه سیستم عصبی کتابداران تبدیل شده بود. وارد هر محفل و مجلسی که می شدی، به طنز یا به جد، گروهی همهمه می کردند که با این نام نمی توان سری میان سرها برآورد. اما بالاخره، آب خنک از راه رسید !

حالا همه، حس و فضای جدیدی را تجربه می کنند. عده ای خوشحال هستند و به صراحت ابراز شادمانی می کنند از نام جدید. اینها همان هایی هستند که عنوان کتابداری عصبی شان کرده بود و هر گاه دست به زخمشان می خورد، داد و قالشان گوش فلک را کر می کرد. عده ای دیگر این تغییر را نمی پسندند و هیچ واژه ای را مناسب تر و مقدس تر از کتابداری نمی بینند. در این میان، گروهی را هم می توان یافت که از اساس نسبت به اینگونه تغییرات بی نظرند ! بررسی واکنش ها از زمان اعلام خبر نشان می دهد که اکثر موافقان و مخالفان برای اعلام رضایت یا نارضایتی از این تصمیم، به ادله و براهین منطقی متوسل نشده اند. در حقیقت، نوعی آرامش روانی یا نگرانی ذهنی سبب شده که در لیزنا، گروه بحث کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه بحث ایرانکیس و برخی وبلاگ ها نظراتی درج شوندخوب است این پرونده را با هم بازخوانی کنیم و ببینیم نام جدید چه ظرفیت هایی دارد و در عین حال چه محدودیت هایی را به ما تحمیل خواهد کرد؟ آیا چنین عنوانی مسبوق به سابقه بوده است؟ اگر پاسخ مثبت است، قبلاً در چه کشورهایی از این نام استفاده کرده اند؟ و اگر پاسخ منفی است، علت گزینش این نام توسط کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناروی چیست؟ مهمتر اینکه تبعات اینگونه نامیدن رشته چه خواهد بود؟

Latest activityEdit

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

ImagesCAEB2TUN